பலன் தரும் ஸ்லோகம் : (அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேற …)

” ஓம் கம் மஹாகணபதயே ஏகதந்தாய ஹேரம்பாய மோதகஹஸ்தாய நாலிகேரப்ரியாய ஸர்வாபீஷ்டப் ப்ரதாயினே ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்ஸர்வ ஜனம்மே வஸமானாய ஸ்வாஹா.” மோதக கணபதி மந்திரம் பொதுப்பலன்: மோதக கணபதி தன் திருக்கரத்தில் மோதகத்தை…